trajectòria professional


PSICÒLOGA SOCIOSANITÀRIA.

Col.legiada 8557

 

Especialitzada en Infància i familia. Teràpies individuals i grupals a adults, parelles, nens i adolescents

 • FORMACIÓ REGLADA

 • Cursos 1989-1994            Obtenció de la Llicenciatura de Psicologia a la

          Universitat de Barcelona.

 • Curs 2017-2018      Realització del Postgrau d’Intervenció Familiar Socioeducativa a Eduvic (Universitat de Barcelona). Aquest postgrau està centrat en tot el que comporta treballar i atendre famílies que presenten un conflicte, des d’un enfoc sistèmic i interpersonal.

 • Curs 2016    Realització del curs “Acogimiento familiar: cuidados de calidad”, organitzat per Aldeas Infantiles SOS.

 • Curs 2014-2015                  Realització del  Primer curs del Màster en “Formación en Terapia Familiar e Intervenciones Sistémicas”, impartit per la” Escuela Vasco Navarra de Terapia Familiar, l’Escola de Teràpia Familiar del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona.

 • Curs 2011     curs “Serveis d’Informació i Atenció a la Dona en l’Àmbit Municipal, a càrrec de l’Associació Catalana de Municipis (ACM)

 • Any 2002-2007                   Màster en Psicoteràpia Psicoanalítica i de Perfeccionament en Psicoteràpia Psicoanalítica a l’ ACPP (Associació Catalana de Psicoteràpia Psicoanalítica).

 • Any 2003                              Curs de Postgrau de parella i família. A la Fundació Vidal i Barraquer. Realització del mòdul corresponent a la Psicoteràpia de la Parella.

 • Any 1996-1997                   Postgrau en Peritatge Judicial Psicològic als Tribunals de Justícia. Realitzat al CREP (Centre per a la Recerca i d’estudis Psicològics).

FORMACIÓ NO REGLADA

 • Nombrosos cursos d’avaluació i formació continuada, tots al voltant de la psicologia i la seva aplicació en l’àmbit de la família, la parella i la salut mental i relacional. D’entre ells, podria destacar els cursos sobre tests projectius, impartits a l’ Associació Catalana del Rorschach i test projectius, o els cursos sobre teràpia familiar sistèmica, o els impartits al Centre de Teràpia Breu de Barcelona sobre teràpia de parella, o sobre teràpia amb nens

 • Any 2011: curs “ Serveis d’Informació i atenció a la dona a l’ambit municipal”, impartit per l’ACM (Associaicó catalana de Municipis), amb la intenció de crear un SIAD al Consell Comarcal del Vallès Occidental.

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

 • 2020-2021: psicòloga al centre TOTTERAPIA, a Mira-Sol  (Sant Cugat del Vallès), atenent adults, infants i famílies amb diverses dificultats.

 • Anys 1995- 2020: Psicoteràpia a nivell privat .

 • Any 2006-desembre 2019. Psicòloga EAIA Vallès Occidental funcionària interina) Psicòloga dels equips de seguiment i d’estudis de l’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de la comarca del Vallès Occidental.Exercint com a psicòloga dins un dels equips d’estudi i diagnòstic, encarregat de la detecció i la intervenció en situacions de crisi familiar que poden comportar el desemparament d’un menor. El lloc de treball implica analitzar, detectar, avaluar, gestionar i intervenir directament en les famílies , per tal de cercar el recurs més adequat i efectiu, conjuntament i en coordinació amb els serveis del territori ( serveis socials, policia, escola, CSMA, CSMIJ…). A més, s’efectua un seguiment i una avaluació continuada que permeti avaluar la mesura adoptada per tal de poder-la rectificar i/o modificar si s’escau.).Aquesta feina s’efectua sempre en equip, consensuant, avaluant i portant a terme la intervenció més adequada. El fet que sigui un equip d’urgència i detecció implica , a més d’una gran responsabilitat, capacitat per prendre decisions de forma ràpida i efectiva, així com molta autonomia i seguretat personal.

Domini (us a diari) del programa informàtic sini@

 • Any 2006 Psicòloga EAIA Baix Llobregat ( substitució per baixa laboral) desenvolupant les mateixes tasques que he descrit anteriorment.

 • Any 2006 Coordinadora d’un Equip de psicòlegs al Punt de Trobada pertanyent a la Fundació Salut i Comunitat , en conveni amb la Secretaria de Família i Benestar social de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament del Prat del Llobregat. Es tractava d’un servei de nova creació, i com a coordinadora va ser la meva funció la seva constitució i posada en funcionament, efectuant tasques de:Gestió i administració del servei, en coordinació directe amb els jutjats, DGAIA, EAIA, CSMIJ, SSB, escoles, etc.Coordinació de l’equip tècnic, i supervisió d eles feines realitzades.Recepció i anàlisi dels expedients derivats per les entitats judicials i/o DGAIA. Recepció i primer contacte amb les famílies, i elaboració del Pla d’Actuació que es durà a terme.Participació directe a les entrevistes i seguiment de les famílies ateses al servei.Elaboració de material tècnic (protocols d’actuació , normativa d’ús del servei (de nova creació), criteris tècnics específics, etc.)

 • Anys 2001-2006     psicòloga a l’EAT civil ( Equip d’assessorament tècnic civil) del Jutjat de família de Barcelona i Província, en conveni amb la Direcció General de Relacions amb l’Administració de Justícia( servei en aquell moment conveniat amb la Creu Roja de Catalunya). Tasques:Atenció a famílies en processos de separació i divorci que tenen fills menors al seu càrrec.Tasques:
 1. Atenció a famílies en processos de retirada administrativa de la tutel.la dels seus fills (oposicions a DGAIA).
 2. Entrevistes diagnòstiques (individuals i grupals) als adults i als nens .
 3. Aplicació de proves diagnòstiques estandarditzades i de proves projectives a adults i a nens.
 4. Assessorament als jutges per tal d’aportar un dictamen psicològic sobre la situació del /dels menors, les relacions patern/matern filials, i, en general, qualsevol altra circumstància rellevant, a efectes de que aquests les  puguin tenir en compte a l’hora d’adoptar o revisar les mesures judicials més adequades.
 5. Coordinació amb professionals de l’àmbit sanitari, social i educatiu.
 6. Elaboració d’informes i peritatges psicològics.
 7. Participació en judicis, en tota la província de Barcelona, com a pèrit o com a testimoni.
 8. Realització del projecte “Punt de Trobada”,com a recurs per a la normalització de la relació entre el progenitor no custodi i els seus fills, quan el moment del conflicte no permet altres alternatives.

 • 1991-2001    FUNDACIÓ PER A LA FORMACIÓ I L’ESTUDI PACO PUERTO. Entitat dedicada a la formació d’adults, com a orientadora i tutora d diferents col·lectius (joves, aturats de llarga duració. També vaig efectuar tasques de coordinació de la formació impartida , programant, dissenyant i coordinant programes de formació contínua i formació ocupacional dirigits a diferents col·lectius.

 • Orientadora laboral en els programes IORO (Informació i Orientació per a la Recerca d’ocupació).

 • 1999   FUNDOSA SOCIAL CONSULTING (Fundació ONCE), treballant com a tutora en una aula d’autoaprenentatge amb persones amb discapacitat.

 • 1996-99         CITE (Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers) , informant i assessorant a les persones immigrades, impartint classes de català a immigrants extracomunitaris.

 • 1996-98         FEMAREC SCCL.  Empresa dedicada a la formació de col·lectius espacials, desenvolupant tasques de coordinació i gestió de la formació (amb col·lectius amb risc de marginació social). Coordinació de l’equip d’inserció i orientació laboral, i conducció de grups terapèutics amb malalts mentals.

 • 1995   Comunitat Terapèutica i Centre de dia d’Arenys de Munt. Entitat encarregada de l’atenció psiquiàtrica de la comarca del Maresme Nord, col·laborant en l’atenció psicològica de pacients amb descompensacions psicòtiques greus, crisis neuròtiques, quadres addictius, conductes psicopàtiques, deteriorament neurològic….Així com participant en la conducció de grups terapèutics.

 • 1994   Comunitat Terapèutica de Malgrat de Mar. Desenvolupant tasques d’atenció psicològica als pacients, efectuant teràpies familiars i individuals, tasques de suport en el taller ocupacional, i conducció del grup de musico-teràpia.

IDIOMES

 • CATALÀ: Nivell C i llengua materna.
  • CASTELLA: sóc bilingüe.
  • FRANCÈS: Nivell C.E.F. ( nivell oficial) obtingut a l’Escola Oficial d’Idiomes.
  • ANGLÈS: estudiat  a l’Institut Britànic de Barcelona. Comprensió i expressió nivell mig.
  • ITALIÀ: Estudiat a l’ Istituto Italiano di Cultura de Barcelona. Comprensió i expressió bones.
 •  

ALTRES:

Carnet de conduir i cotxe propi. Disponibilitat per a viatjar.

 

https://www.psicohelpbarcelona.com/ Gràcies per visitar la meva web